OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzwonkowej 17,  numer NIP 522-300-61-66, KRS 0000460817,  (zwana dalej „Administrator”).

2. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Proszę napisać do nas na adres e-mail handlowy@globalexpress.pl lub adres pocztowy GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o.  ul. Dzwonkowa 17, 02-290 Warszawa lub zadzwonić pod numer 22 243 30 69.

 3. SKĄD MAMY PANI/PANA DANE?

Otrzymaliśmy je podczas zawierania umowy przewozu/spedycji/pocztowej, a także później, w związku z jej wykonywaniem – od Pani/Pana lub nadawcy przesyłki.

 4. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy przewozu/spedycji/pocztowej.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o., którym jest:

 1. kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, jeśli uzyskaliśmy na to Pani/Pana zgodę,
 2. obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 3. przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym;
 4. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
 5. prowadzenie analiz statystycznych;
 6. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli uzyskamy zgodę, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

5. CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę przewozu/spedycji/pocztową:

 1. imię, nazwisko lub informacje o Pani/Pana firmie,
 2. dane adresowe,
 3. adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 6. JAKIE MA PANI/PAN UPRAWNIENIA WOBEC GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O. W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

 1. w przypadku żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że  dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w przypadku żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 3. w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że  dane są nieprawidłowe – można wtedy żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być Pani/Panu potrzebne do obrony swoich praw lub dochodzenia roszczeń; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w przypadku żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 7 .W JAKICH SYTUACJACH MOŻE SIĘ PANI/PAN SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazł/a;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

8. KOMU UDOSTĘPNIAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, konsultingowe, audytowe, spedycyjne, przewozu, pocztowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy przewozu/spedycji/pocztowej, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej niż lat 10 od dnia zawarcia umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 10. CZY PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy bez Pani/Pana wiedzy.

 11. CZY PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).